ùNpÅ ûTWÅ TôWmTÃVUôL ûNYj¾ím RÁÆûNÂím DåTôå ùLôiP áåmTj¾u SôuLôm RûXêû\d LûXOo BYôo. CYo RtúTôç CûNÂp À.Gf.¼ ùNn¸\ôo. ºñ YV¾úXúV RÁÆûN Utñm LoSôPL CûNÂu ªç DåTôå ùLôiå LtLîm, ¿LrfºLs SPjRîm Cû\Vìs ùTt\ CYo RtúTôç AdLûXLûüd LtÀdLîm BWmÀjçs[o. úRYôWm, ¾ìYôNLm, ¾ìléLr êRÄVYtû\ R]ç RôjRô, éXYo ¨.£.ãkRWWôUu Utñm Rôn ¾ìU¾ ª]ôhºÂPm Ltñs[ôo. LoSôPL Ne¡RjúRôå TX RÁr ¡ojRû]Ls, ¾ìléLr Utñm LôY¼f ºkç EìlT¼Lûü 15 BiåLs êû]Yo ¾ìU¾ TôW¾ ULôúRYÉPm êû\VôL TÂuñs[. CYo, RtúTôç UçûW ¾ì. R.LiQÉu ºxûV BYôo. úUím CYo YVÄÉûNdLîm Ltñj úRokçs[ôo. TX RûXlé NôokR LfúNÃLûü YZe¸ës[ôo. AûY: úRYôWm, ¾ìléLr, AiQôUûX ùWh¼VôÃu LôY¼f ºkç, LmTWôUôVQm, TôW¾Vôo TôPpLs, AìQôfNX LÅWôVÃu WôU SôPLd ¡ojRû]Ls, ª]ôhº LpVôQl TôPpLs, M.S.ãléXhãÁÂu ÀWTX TôPpLs Bám. TX úRYôW, ¾ìléLr TÂtº ThPû\Lûü TsÇ Utñm LpÛà UôQYoLðdá SPj¾ Yì¸\ôo.

Bhairavi M hails from a family of musical lineage and is the fourth generation torchbearer. She is doing her PhD in music. She was introduced to Tamil music and Carnatic music, both vocal and violin at a very early age and since then has been an ardent learner and performer; to now, a teacher. She has learnt Thevaram, Thiruvasagam and Thirupugazh from her grandfather, Pulavar N S Sundararaman and her mother Smt. S Meenakshi and is continuing to do so. She has formally been trained in the Carnatic Vocal by Dr Bharathi Mahadevan (Niece and Disciple of Dr S. Ramanathan) under whom she was fortunate to learn in abundance Tamil kritis, Thirupugazh and Kavadi Chindu. She is now pursuing her advanced Carnatic music vocal training from Shri. Kannan (Disciple of Shri. Seshagopalan). She has presented a variety of thematic concerts. A few to quote apart from Thevaram and Thirupugazh are Annamalai Reddiyar’s Kavadi Chindu, Kamba Ramayanam, Bharathiyar poems, Arunachala Kavirayar’s Rama nataka kritis, Meenakshi Thirukalyanam and MS Subbulakshmi’s popular songs. She has also been conducting workshops on Thevaram and Thirupugazh alongside her grandfather for school and college students in TamilNadu.

A former employee of a Fortune 500 Company, Bhairavi is now a UGC accredited Research Fellow in Music at the Central University of Tamil Nadu, Thiruvarur.

Awards and Recognitions

  • Yuva Kala Bharathi – 2005
  • Recipient of Naveen’s Budding Scholarship provided by Naidu Hall textiles for the years 2009-2012.
  • She has received prizes in competitions conducted by various sabhas across Tamil Nadu.
  • Recognized with Cash Award for securing the Third position at the state level by the Government of Tamil Nadu – Regional Arts and Cultural Center.
  • She was fortunate to perform at the Rashtrapathi Bhavan in the presence of the then Honourable President Shri Pranab Mukharjeein 2016.

áUWáìTWu KçYôo

ºRmTWj¾p Es[ BXYôn AiQp úRYôW TôPNôûXÂp Ikç BiåLs TÂtº.

BºÃVoLs-
UçûW ùTôu.ê.êjçdáUWu KçYô Øoj¾
UÂXôåçû\-ùNô.ºYáUôo KçYô Øoj¾

AòTYm-áPêïdLs, ¾ìUQ LfúNÃLs, UôRm úRôñm ¾ìêû\ êtú\ôRp, Utñm UôQYoLðdá ¾ìêû\ TÂtñÅjRp. RtúTôç CûQVj¾u YÆ ¾ìêû\ TÂtñÅjRp.

¾ìU¾. Wô¾Lô ãRoNu – AYo c Au]×oQô ¼.ReLWôËu ULs, Utñm cˆ£ÉYôN™™ IVeLÃu UìULs. AYo Jì ùTôÈÂVp ThPRôà Utñm úUXôiûUÂp êçLûXl ThPm ùTt\ôo. ClúTôç AYo R]ç êû]Yo ThPm (úUXôiûU) T¼jç Yì¸\ôo.

AYo Jì Tu]ôhå ¿ñY]j¾p T½éÃVj ùRôPe¸]ôo, Àu]o R]ç RkûRÂu Y½Lj¾p UÉR Y[ SPY¼dûLLû[ LYÉjçdùLôiPôo. ClúTôç AYo R]ç 5 YVç áZkûRûV LYÉjç Yì¸\ôo Utñm AYWç êû]Yo ThPm T¼jç Yì¸\ôo.

NeLjRÁr.com ¿ñY]oLÇp JìYWô] AYWç NúLôRà ¾ìU¾ cLeûLÂu ºkRû]Vôp AYo DodLlThPôo. ClúTôç AYo “ùTÃVéWôQm”, “ºY éWôQm” Utñm À\ Td¾ CXd¸Vm Ltñd ùLôsðm Td¾ YÆÂp Ruû] DåTåjRj ùRôPe¸]ôo.

Mr Kumara Guruparar is educated at Aalavai Annal Thevara Paada Saalai at Chidambaram for 5 years.

He is a disciple of Madurai Pon.Mu.Muthukumaran Othuvar Murthy and Mayiladuthurai Cho.Sivakumar Othuvar Murthy.

He regularly exhibits his talents in monthly Thirumurai Muthrodhal, Kumbabishekams,Temples, etc.

He is conducting Thirumurai classes for students on a regular basis.

He is also taking online classes on Thirumurai.

Radhika Sudharsan- She is the Daughter of Shri. Annapoorna T. Thangaraj and Daughter-in-law of Shri. Srinivasa Iyengar. She is an Engineering graduate and did Master’s in Management. Now she is pursuing her Phd. in Management.

She started her career in a Multinational Company and later took care of Human resources activities in her Father’s business. Now she is taking care of her 5years old kid and pursuing her Phd.

she started involving herself in devotional way of learning “periyapuranam”, “Shiva puranam” and devotional books which was inspired by the thought of her sister Tmt. Srigangai who is one among the founder of Sandhatamil.com.

Menu