¾ìfºt\mTXm

ºYùTìUôu ¾ìYìs CìkRôp Ui½p SpX YiQm YôZXôm. U]m, ùUôÆ, ùUn B¸VYtû\ Cû\Yòdá AÇjRôp Sm YôrdûL º\lTûPëm.

“Es[m ùTìeúLôÂp Fu EPmé BXVm” – GuTç ¾ìUk¾Wm. Es[d úLôÅÄp Cû\Yu ®tÈìdL úYiåUô]ôp, Aç ÕnûUVôL CìdL úYiåm. Cû\Yu SUdá CWe¸ AìséÃV úYiåUô]ôp Sôm AYûW YôVôWl Tô¼, U]UôW ºk¾dL úYiåm. CRtá YÆLôhPd ϼVYoLs SmêûPV Nôuú\ôoLs. AYoLðûPV ùUôÆLs Uk¾W ùUôÆLs. AYu AìüôúX AYu Rôs YQe¸, ClTôPpLûül Tô¼]ôp GpXôl À\lém À\kç CûüdL úYiPôm. ClÀ\Å ùTìRtLÃVl À\Å. CûR ûYjç, CÉl À\YôûUl ùT\ úYiåm.

“GïLPp UQûX A[żp A¾Lm,
G]ç CPo À\Å AYRôWm” – GuTôo AìQ¸ÃSôRo. À\Å GuTç çuTm. AûR UôtÈ À\YôûU RìYç NkRj RÁr. Cû\YòdáÃV RÁr UôûXLÇp ºYùTìUôu éLr TôåYç ¾ìêû\Ls, êìLu éLr TôåYç ¾ìléLr. CkR CWiûPëm Aû]Yìm T¼jç, Tô¼, CL TW ùN[Tôd¸Vm AûPV úYiåm Guñ UçûWÂp À\kR SôeLs CkR T½ûV ùRôPeá¸ú\ôm.

“éQofº TZáRp úYiPô EQofº Rôu
StTôm ¸ZûU Rìm”
Guñm
“Cû]Vo CYo GUdá Cu]m Vôm Guñ
éû]Âòm épùXuòm Sté”
Guñm ¾ìYsðYo Tô¼Vç GeLðdLôLúY Guñ SôeLs Smé¸ú\ôm. GeLs Shédá YVç 28. SôeLs CìYìm Cû]kç, 2018 Bm Biå ¾ìdLÂXôV Vôj¾ûW ùNu\ ùTôïç, GeLs E\îm EQoîm, úSôdLêm ùNVím Jjç CìlTûR EQokúRôm. TXêû\ ¾ìYôNLm T¼júRôm. CPo YìmúTôRpXôm ¾ìYôNLm GeLûü LôlTôtÈVç. Auñ êRp CkR ¾ìêû\Lûü GpúXôìm T¼jç TVuùT\ úYiåm Gu\ GiQm GeLðdás À\kç Y[okç ClùTôïç ùNVpTP ùRôPe¸ Cìd¸\ç.

“Vôm ùTt\ CuTm ùTìL CqûYVLm” Guñ ¾ìØXo Tô¼Vç, GeLðdá YÆLôh¼Vç. CûQVR[j¾u ØXm ¾ìêû\Lú[ôåm ¾ìléLúZôåm GpúXôûWëm Cû]dL úYiåm Guñ Gi½ú]ôm. ARtá RìUéW B§]l éXYìm, UçûW TuÉì ¾ìêû\ Uu\j¾u ùNVXô[ìm B¸V ¾ìêû\f ùNpYo ¨ £ ãkRW WôUo AYoLðm, úTWôºÃVo ùNô ùNô ª ãkRWm AYoLðm, úTWôºÃVo á Oô]NmTkRo AYoLðm Bº ÏÈ YÆLôh¼]ôoLs.

Cû\Yu ¾ìYìs, CûQVR[j¾u ØXm ¾ìêû\Lûüëm ¾ìéLûZëm CûNúVôål TôP, Sm GpúXôìdám ERÅ ùNn¾ìd¸\ç. C¾p DåThå TiúQôål Tôåm Aû]Yìdám, AYoLs áåmTj¾]ìdám AeûLVtLi½j Ruú]ôåm AUokR BXYôn AZLu ¾ìYì[ôp, ùTôìk¾V úRãm, éLïm ùTôû\ëm, ¾ìk¾V CuTfùNpYêm úNW úYiåm Guñ Yôrj¾¸ú\ôm. CkRl T½, ºYùTìUôu ¾ìY¼LÇp NUolTQUô¸\ç. Cû\Yu ØXlTiPôWm YZeá¸\ôu, Ykç êk¾dùLôsðeLs.

T½îPu,
¿jVô]k¾ êìLu
c LeûL úLRôoSôj

¾ìfºt\mTXm

Thiruchittrambalam

“SANGAM VAITHU TAMIL VALARTHA MAA MADURAI”

We are the founders of sandhatamil.com, from Madurai. Our friendship started 28 years back and we have always been think alike friends. Since then we have this habit of sharing all the good deeds with people around us.

This spark, to bring Thirupugal & Thevaram reachable to every soul started during our trip to Mt Kailash with Cho Cho Meenakshi Sundaram Ayya. We passed every single obstacle of this trip, by chanting the divine hymns of Thiruvasagam. It was as easy as saying “abracadabra” and breaking an obstacle.

Since then this spark started to grow stronger every day. With the blessings of our Almighty, guidance and support of our Gurus – Sundara Raman Ayya, Professor Cho Cho Mee Sundaram Ayya and Professor Gnanasambandhan Ayya, we have started this divine journey in bringing Thirupugal & Thevaram to everyone’s home in a simplified and affordable way.

Like Great Saint Thirumoolar’s words, we are blessed to say “This world shall get the Bliss we got”. When these hymns are held at heart with full devotion, God starts revealing Himself.

Mrs. Nithyanandhi Murugan
Mrs. Sri Gangai Kedarnath

Thiruchittrambalam

Menu